Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

VII. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má právo zejména:

 • Využívat veškerých jeho objednaných a zaplacených služeb.

 • Neprodleně reklamovat pobyt v souladu s „Reklamačním řízením“ ATIS, pokud služby, které zákazník využívá, neodpovídají svou kvalitou či rozsahem službám uvedeným na smlouvě.

 • Kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení těchto „podmínek“, viz. oddíl IX. „Stornovací podmínky“.

 • Být přesně a včas informován o kvalitě, rozsahu, ceně, termínu objednaných služeb a jiných důležitých informací.


 1. Zákazník je povinen:

 • Uvést úplné a pravdivé informace ve SoZ/SoSCR.

 • Uhradit v požadovaném termínu výši zálohy na všechny doposud objednané služby a to i v případě, že uzavírá SoZ/SoSCR za, či ve prospěch třetích osob.

 • Dodržovat platné provozní předpisy zařízení a subjektů, jejichž služby využívá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na vrácení zaplacené zálohy ani jakékoliv další finanční náhrady.

 • Poskytnout svoji součinnost s uvedením státní příslušnosti u všech cestujících ve formuláři smlouvy.

 • Seznámit sebe i ostatní cestující s těmito smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí. V případě, že uzavírá SoZ/SoSCR za, či ve prospěch třetích osob, je povinen předat potřebné informace a dokumenty těmto osobám.

 • Dodržovat právní předpisy navštíveného státu.

 • Zákazník je povinen si počínat za všech okolností tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejich obchodních partnerů. V souladu s uvedeným pravidlem by zákazník např. Neměl nastoupit na pobyt , jeví-li známky nakažlivé nemoci. Na základě uvedeného ATIS neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem.

 • Aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení.