Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

VII. Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník má právo zejména:
 • Využívat veškerých jeho objednaných a zaplacených služeb.
 • Neprodleně reklamovat pobyt v souladu s „Reklamačním řádem“ ATIS, pokud služby, které zákazník využívá, neodpovídají svou kvalitou či rozsahem službám uvedeným na smlouvě.
 • Kdykoliv před realizací služeb odstoupit od smlouvy při úplném dodržení těchto „podmínek“, viz. oddíl IX. „Stornovací podmínky“.
 • Být přesně a včas informován o kvalitě, rozsahu, ceně, termínu objednaných služeb a jiných důležitých informací.
 • Postoupit Smlouvu na třetí osobu:
  • splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu/pobytu, může jí zákazník Smlouvu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči ATIS účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí, a že splní podmínky účasti na Zájezdu/Pobytu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením služby.
  • ATIS nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením Smlouvy; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení Smlouvy a tyto náklady zákazníkovi doloží.
  • Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu/pobytu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které ATISu v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek ATIS a poplatek za změnu jízdenky).

2. Zákazník je povinen:

 • Uvést úplné a pravdivé informace ve SoZ/SoSCR.
 • Uhradit v požadovaném termínu výši zálohy na všechny doposud objednané služby a to i v případě, že uzavírá SoZ/SoSCR za, či ve prospěch třetích osob.
 • Dodržovat platné provozní předpisy ubytovacího zařízení, wellness a subjektů poskytující služby, jejichž služby využívá. V případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na vrácení zaplacené zálohy ani jakékoliv další finanční náhrady.
 • Poskytnout svoji součinnost s uvedením státní příslušnosti u všech cestujících ve formuláři smlouvy.
 • Seznámit sebe i ostatní cestující s těmito smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí. V případě, že uzavírá SoZ/SoSCR za, či ve prospěch třetích osob, je povinen předat potřebné informace a dokumenty těmto osobám.
 • Dodržovat právní předpisy navštíveného státu.
 • Zákazník je povinen si počínat za všech okolností tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejich obchodních partnerů. V souladu s uvedeným pravidlem by zákazník např. neměl nastoupit na pobyt, jeví-li známky nakažlivé nemoci. Na základě uvedeného ATIS neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem.
 • Být dostupný na telefonním a emailovém kontaktu uvedeném ve smlouvě.
 • Aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení a země tranzitu za účelem vstupu a pobytu, které se mohou měnit.