Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

X. Změna smlouvy

  1. CK ATIS si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CK ATIS povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ/SoSCR. O nepodstatnou změnu se jedná také v případě změny pasových a vízových požadavků pro cestu nebo změny zdravotních požadavků pro čerpání Zájezdu/Služby cestovního ruchu. Nepodstatná změna nezakládá zákazníkovi právo na poskytnutí slevy nebo odstoupení od smlouvy bez storno poplatků.


  1. Je-li CK ATIS nucena na základě vnějších okolností změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůžeme-li splnit zvláštní požadavky zákazníka, může zákaznik návrh změny přijmout nebo může odstoupit od smlouvy ve lhůtě dle SoZ/SoSCR, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením Zájezdu/Pobytu.


  1. O návrhu změny smlouvy CK ATIS informuje písemným (email, dopis), jasným a srozumitelným způsobem a bez zbytečného odkladu:

  • dopad navrhovaných změn na cenu Zájezdu/Pobytu;

  • lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy;

  • důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy;

  • údaje o případném náhradním Zájezdu/Pobytu a jeho ceně.


Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené časové lhůtě 5 dnů od vyrozumění, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.