Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

IV. Typy smluvního vztahu

 1. Účastníky smluvního vztahu je na straně jedné ATIS buď přímo, nebo prostřednictvím „Autorizovaných prodejců pobytů ATIS”, se kterými má uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení. Na straně druhé pak zákazník. Smluvní vztah mezi zákazníkem a ATIS, jehož obsahem je katalogová a případně jiná dodatečná nabídka, vznikne sepsáním Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o službě cestovního ruchu následovně:

 2. Smlouva o Službě cestovního ruchu (SoSCR)

  1. SoSCR vzniká ze zákona č. 159/1999 Sb.. Službou cestovního ruchu se dle paragrafu 1 a) rozumí ubytování (které není součástí dopravy), doprava zákazníka, nájem dopravního prostředku a jiná služba cest. ruchu, která není doplňkem výše uvedených služeb.

  2. ATIS poskytuje zákazníkovi službu na základě platné a účinné SoSCR, jejíž součástí je:
   (i) Informace ke Službě cestovního ruchu (formulář), (ii) tyto Smluvní podmínky (VSP) a (iii) popis služby v nabídce ATIS nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí) (dále jen „Smluvní rámec“ nebo „SoSCR“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. ATIS si vyhrazuje právo měnit před uzavřením SoSCR podrobné vymezení služby.

  3. Není-li SoSCR uzavřena v písemné podobě, vydá ATIS zákazníkovi po uzavření smlouvy potvrzení o službě v textové podobě, např. v pdf.

 3. Smlouva o zájezdu (SoZ)

  1. SoZ vzniká ze zákona č. 159/1999 Sb.. Zájezdem se rozumí soubor alespoň dvou různých typů služeb cest. ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu (např. ubytování + doprava) a zároveň přesahují 24 hodin; nebo jsou inzerovány či prodávány s označením „zájezd“. Soubor těchto služeb je nabízen pouze jedním podnikatelem (ATIS), popřípadě je sestaven na žádost zákazníka ještě před uzavřením SoZ.

  2. ATIS poskytuje zákazníkovi zájezd na základě platné a účinné SoZ, jejíž součástí je: (i) Informace k zájezdu (formulář), (ii) tyto smluvní podmínky, (iii) popis zájezdu v nabídce ATIS nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí) a (iv) Doklad o pojištění proti úpadku ATIS (dále jen „Smluvní rámec“ nebo „SoZ“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text formulářové SoZ má přednost před VSP i popisem zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu. ATIS si vyhrazuje právo měnit před uzavřením SoZ podrobné vymezení zájezdu.

  3. SoZ mohou tvořit také samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cest. ruchu. V takovém případě jsou tyto smlouvy a s nimi související popisy v nabídkových materiálech součástí Smluvního rámce se všemi s tím spojenými důsledky. Vše, co platí pro formulářovou SoZ, se použije přiměřeně na jednotlivé smlouvy.

  4. Není-li SoZ uzavřena v písemné podobě, vydá ATIS zákazníkovi po uzavření smlouvy potvrzení o zájezdu v textové podobě, např. v pdf.


Dokladem pro nástup zákazníka na Zájezd/Službu cestovního ruchu je Voucher, který zákazník obdrží po zaplacení plné smluvní ceny, včetně dalších doplňujících dokladů a informací v souladu s uvedeným zákonem č. 159/1999 Sb..

Za smluvní závazky dalších osob (spolu účastníků pobytu) uvedených ve Smlouvě odpovídá zákazník, který Smlouvu uzavřel. Pokud pobyt pro cizince objednává tuzemec, je povinen tuto skutečnost uvést.