Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

V. Smluvní vztah

  1. Smlouva je uzavřena závazným potvrzením SoZ/SoSCR ať už vlastnoručním podpisem, nebo zakliknutím příslušného pole „Závazně potvrzuji smlouvu – zavazuji se k platbě“ v on-line rezervačním systému, popřípadě jiným výslovným souhlasem (emailem, zaplacením zálohy). Potvrzení smlouvy provede ATIS vystavením dokladu "POTVRZENÍ O ZAKNIHOVÁNÍ – VÝZVA K ZAPLACENÍ ZÁLOHY". Potvrzením SoZ/SoSCR vzniká smluvní vztah, který je podmíněn úhradou definované zálohy v termínu splatnosti. SoZ/SoSCR je účinná zaplacením celé částky ve lhůtě stanovené na dokladu o zaknihování. Tzn., že do plné úhrady (100%) ceny SoZ/SoSCR na účet ATIS, ATIS neručí za objednané služby.

  2. Není-li záloha na doposud objednané služby (včetně příp. doplatku u „dělené” zálohové platby) uhrazena v termínech splatnosti (rozhodující je datum připsání platby na účet ATIS) vystaveného dokladu, odstupuje ATIS a.s. od SoZ/SoSCR. Služby budou automaticky bez oznámení a náhrady stornovány (s příp. naúčtováním příslušných stornopoplatků). V případě úhrady ceny na objednané služby v plné výši obdrží zákazník Voucher („Ubytovací poukaz”), kterým se prokáže při nástupu na pobyt.

  3. Úhradu SoZ/SoSCR provádí zákazník do 14 dnů na objednané služby ve výši 100 % ceny. Dělená platba - v případě žádosti klienta (na objednávce) je možno platbu zálohy rozložit na 50 % a 50 %. První polovina je splatná do 14 dnů od uzavření SoZ/SoSCR, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději do 35 dnů před nástupem na pobyt (není-li s ATISem písemně dohodnuto jinak). V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší, než 35 dnů před zahájením Zájezdu/Služby cestovního ruchu, je zákazník povinen uhradit
    100 % celkové ceny dle SoZ/SoSCR při objednání.

  4. Bezhotovostní platbu doporučujeme realizovat minimálně 3 dny před splatností. Jedině tak může ATIS včas doručit zákazníkovi všechny potřebné doklady a informace.

  5. V případě, že ATIS nemůže poskytnout během realizace všechny služby, které byly zákazníkem smluvně objednány a zálohově zaplaceny, upraví přiměřeně cenu služeb při vyúčtování zálohy, případně po dohodě se zákazníkem nabídne náhradní služby. ATIS rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li k cenovým změnám a ke změnám z vůle zákazníka (např. rozšíření původně objednaných služeb aj.).

  6. U tzv. Forfaitových služeb (sestavených na objednávku) vybírá ATIS při převzetí předběžné písemné objednávky (s přesným rozsahem požadovaných služeb) manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. V odpovědi na tuto předběžnou objednávku uvede ATIS v nabídce případné nutné úpravy požadovaných služeb a sdělí předběžnou cenu. Vyhovuje-li zákazníkovi vypracovaná nabídka, vypíše závaznou objednávku.