Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

IX. Storno podmínky

1. Zákazník má právo od SoZ/SoSCR odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 35 kalendářních dnů před objednaným termínem, e-mailem na dispecink@atis.cz nebo písemně na adresu ATIS a.s., Fügnerova 7, 792 01 Bruntál. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto dokladu. Jednorázový manipulační storno poplatek činí 200 Kč v případě, že objednané služby ještě nebyly zálohově uhrazeny. Byla-li již záloha uhrazena (byť jen její první část), činí storno poplatek 15 % z celkové ceny objednaných služeb. Storno poplatky hradí zákazník a jsou splatné ihned. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena včetně objednaných fakultativních služeb.

2. Výjimku tvoří fakultativní služby, jako je např. Asistenční karta UAMK, v případě zakoupení této samostatné služby. Odstoupení od SoZ/SoSCR se na tyto služby nevztahuje a storno je v plné výši ceny služby. Důvodem je aktivování služby již po 100% platbě.

3. Při odstoupení od smlouvy po uvedené lhůtě je zákazník povinen zaplatit následující stornopoplatky (není-li u jednotlivých pobytů uvedeno jinak). Při úplném, nebo částečném stornu objednaných služeb bude objednateli vyúčtován storno poplatek ve výši:

a) 30 % z celkové ceny těchto služeb, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb v době od 35 do 22 kalendářních dnů před jejich počátkem

b) 60 % z celkové ceny těchto služeb, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb v době od 21 do 8 kalendářních dnů před jejich počátkem

c) 90 % z celkové ceny těchto služeb, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb v době od 7 do 4 kalendářních dnů před jejich počátkem

d) 100 % z celkové ceny těchto služeb, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb v době kratší než 72 hodin před jejich počátkem a pokud zákazník objednaných služeb nevyužije, ať již zcela nebo jen částečně. Platí i v případě, kdy zákazník na pobyt nenastoupí bez předchozího storna. Časově je definován „počátek poskytnutí služby“ již první hodinou dne, ve kterém se služba poskytuje. Výše uvedené lhůty jsou určeny pro individuální zákazníky. V příp. SoZ/SoSCR pro skupinu (nad 15 osob) se ke stornovacím lhůtám přičítá 10 kalendářních dnů.

4. V případě stornované Smlouvy ATIS nejpozději do 14 dnů provede vyúčtování a vrácení úhrady služeb s odečtenými storno poplatku. ATIS má právo odečíst stornovací poplatek od složené celé nebo částečné zálohové platby.

5. Pokud skutečně účelně vynaložené náklady (tímto se rozumí provozní náklady ATIS a smluvně sjednané náhrady dodavatelům služeb nebo právním předpisem), či škody, ke kterým došlo v souvislosti se zrušením objednávky budou vyšší, než úhrada zálohou, je zákazník povinen uhradit tento rozdíl do 14 kalendářních dnů od provedeného doúčtování.

6. Pokud zákazník uzavře smlouvu v době kratší než 35 (resp. 45) kalendářních dnů před počátkem poskytování služeb, platí stejné stornovací podmínky jak je uvedeno v bodě 3).

7. Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy se zákazník pobytu nezúčastní v důsledku jím udaných nesprávných nebo neúplných údajů na objednávce, nepředložení cestovních dokladů (včetně Voucheru) a nedodržení celních, pasových, devizových, nebo jiných předpisů.

8. Při jakékoliv změně objednávky (původní SoZ/SoSCR), která nemění podstatně sjednaný předmět smlouvy a je provedena do 14 dnů před nástupem na pobyt (změna jména nebo zařazení náhradníka, typ stravování, rozšíření, rozložení splatnosti ap.) činí poplatek 200 Kč, u zahraničního pobytu 300 Kč a je splatný ihned. V případě kratší doby (povolená změna je min. 7 kalendářních dní před nástupem, není-li uvedeno jinak) činí poplatek 300 Kč. Při změně termínu pobytu nebo místa pobytu v době kratší než 35 (resp. 45) kalendářních dní před nástupem je tato změna posuzována jako storno (s příslušnými stornopoplatky) a nová objednávka.

9. V případě změny osoby účastníka zájezdu/pobytu musí „Oznámení o změně“ obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou SoZ/SoSCR, a že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí služby.

10. Zákazník souhlasí, že v situaci, kdy CK je připravena Zájezd/Službu cestovního ruchu poskytnout, ale v čerpání Zájezdu/Služby brání zákazníkovi cestovní omezení přijatá v souvislosti s nakažlivým onemocněním, která zákazník ani CK nezavinili a ani je nemohli ovlivnit, je zákazník v prodlení. CK i zákazník jsou oprávněni v této situaci od SoZ/SoSCR ke dni zahájení zájezdu/služby odstoupit a zákazník je povinen zaplatit ATIS odstupné ve výši 15 % z celkové ceny Zájezdu/Služby, nedohodne-li se s ATIS jinak. Jedná se zejména o povinnou karanténu v destinaci nebo o úplný zákaz cestování do destinace pro státní příslušníky země, jejímž státním příslušníkem je i zákazník.

11. Na žádost zákazníka CK výši odstupného odůvodní.