Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

VIII. Povinnosti a práva ATIS k zákazníkovi

1. Právy a povinnostmi zákazníka jsou určena odpovídající práva a povinnosti ATIS.

2. Služby, které nebyly zákazníkem objednány, může ATIS dodatečně zajistit pouze v rámci svých možností po předchozí dohodě se zákazníkem a za předpokladu zálohové úhrady těchto služeb.

3. ATIS, zejména v případech, které nemůže sama ovlivnit (vyšší moc, ekonomické výkyvy, změna kurzu CZK, změny daňových sazeb, změny majitelů zařízení poskytujících služby, změny dodavatelů, překnihovaní hotelu, živelné pohromy, nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí, epidemická situace aj.) a v případech, které jinak brání poskytovat služby podle předem stanovených podmínek, je u těchto služeb oprávněna:

a) změnit termín pobytu;
b) změnit program, způsob a trasu přepravy, způsob poskytnutí služeb aj.;
c) změnit místo pobytu;
d) nabídnout přenosný dárkový poukaz při zrušení pobytu ve výši uhrazené zálohy. Poukaz může zákazník použít pro výběr jiného pobytu z nabídky pobytů ATIS;
e) zrušit smlouvu.


Výše uvedená oprávnění se vztahují rovněž na skutečnost, kdy nedošlo (od 2 do 20 dnů) před nástupem pobytu k naplnění min. počtu klientů (uvedeno na SoZ/SoSCR) nebo v případě, kdy je realizace pobytu pro ATIS ekonomicky neúnosná z důvodu výrazného překročení plánovaných nákladů. V případě výše uvedených změn musí ATIS klienta neprodleně informovat. Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo nejpozději do 5 kalendářních dnů od vyrozumění o změnách písemně od smlouvy odstoupit. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí.

Za podstatné změny se nepovažují (zde jsou další nároky zákazníka vůči ATIS vyloučeny):

  • Změna objektu ubytování ve stejné oblasti a ve stejné nebo vyšší kvalitě.

  • Pokud zákazník již objednané služby zálohově uhradil a došlo k jejich zrušení ve smyslu bodu 3), je ATIS povinna vrátit tuto částku nejpozději do 14 dnů po vrácení všech dokladů, opravňující zákazníka využívat dříve objednané a potvrzené služby (vydaný Voucher) nebo po dohodě se zákazníkem vystavit dárkový poukaz. Bez vrácení těchto dokladů nelze provést vrácení peněz. Na žádné další náhrady nemá zákazník nárok.

  • ATIS nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn, ke kterým došlo zaviněním, tzv. „vyšší mocí”. Případnou výši škody lze omezit podle mezinárodních úmluv, na které se ATIS tímto odkazuje.

  • Pomoc v nesnázích - ATIS poskytne pomoc i v případě „vyšší moci“ a i v případě, že si nesnáze zavinil zákazník sám (tato pomoc není bezplatná).