Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

XI. Reklamační řízení

1. V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě má účastník právo na reklamaci v souladu se zněním Občanského zákoníku v platném znění a případně také dle Zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění. Reklamační řád ATIS se vztahuje na služby poskytované ATIS s výjimkou nároků vzniklých z přepravy na základě tuzemských a zahraniční dopravních cenin.

2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně a bez zbytečného odkladu, nejlépe na místě samém u poskytovatele služeb nebo v místě prodeje (u zprostředkovatele služeb ATIS nebo u jiného pověřeného zástupce). Rovněž kontaktuje pohotovostní službu ATIS na tel: +420 721 106 690 (denně od 8:00 do 22:00 hod). Je to šance pro okamžité odstranění vady nebo následné uznání reklamace. S odstupem času nelze garantovat průkaznost i objektivnost posouzení oprávněnosti reklamace. Reklamaci uplatňuje zákazník jakoukoliv formou, uvedením údajů: jméno, příjmení, kontakt, předmět reklamace, který dle možnosti i důkazně doloží. Reklamaci doporučujeme podat do 1 týdne od ukončení služby. Pro urychlení vyřízení reklamace také doporučujeme předložit Voucher, případně kopii Smlouvy, čímž se usnadní vyřizování reklamace. Pokud zákazník neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb bez zbytečného odkladu, nemusí být sleva z ceny přiznána. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky. Předmětem reklamace nemohou být služby, které nebyly u ATIS zálohově zaplaceny. Stravu, která není vrácena nelze průkazně a dodatečně reklamovat.

3. V případě ústního podání reklamace (např. v místě uzavření SoZ/SoSCR) je povinný pověřený zástupce ATIS sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace s náležitostmi viz. bod č. 2, jehož obsah obě strany stvrdí svým podpisem. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 2.

4. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace (zejména podat informace, specifikovat požadavky aj.) a umožnit (vyžaduje-li to povaha věci) pověřenému zástupci CK přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohl přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

5. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. Jinak ATIS poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

6. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší.

7. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na vůli, činnosti a postupu ATIS (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok (není-li dohodnuto jinak) na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny pobytu. Náhrada nečerpaných služeb je možná pouze v případech, pokud je poskytovatel služeb bude refundovat.