Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

XV. Informace o zpracování osobních údajů

1. Zákazník je srozuměn s oprávněním ATIS, pro účely plnění SoZ/SoSCR a za účelem plnění zákonné povinností, zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, typ, číslo a datum expirace cestovního dokladu, bankovní spojení, bydliště, e-mailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

2. Pro účely plnění SoZ/SoSCR budou informace uvedené v čl. 1 v nezbytném rozsahu poskytnuty také dodavatelům služeb ATIS (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům, pojišťovně a jiným subjektům poskytující služby na základě požadavku klienta). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve SoZ/SoSCR, pokynech k Zájezdu/Službě cestovního ruchu, případně je obdrží zákazník nejpozději během Zájezdu/Službě cestovního ruchu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne ATIS na žádost zákazníka.

3. Zákazník bere na vědomí, že ATIS je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat os. údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

4. Zákazník bere na vědomí, že ATIS bude zpracovávat jeho os. údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo a e-mailová adresa za účelem přímého marketingu (zasílání obch. sdělení). Obchodní sdělení je ATIS oprávněna zasílat formou SMS, MMS, el. pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obch. sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese ATIS nebo e-mailem na adrese dispecink@atis.cz. V tomto případě nebude ATIS zákazníkovi dále zasílat obch. sdělení, ani jinak zpracovávat jeho os. údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

5. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve SoZ/SoSCR, ale i jiným prohlášením, s tím, že ATIS může pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během Zájezdu/Služby cestovního ruchu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů CK, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

6. Výše uvedená ustanovení čl. XV. platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ/SoSCR uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ/SoSCR zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva (platnost SoZ/SoSCR tím zůstává nedotčena):

a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným, buď na adresu ATIS, nebo e-mailem na adresu disapecink@atis.cz. Požadovat od CK přístup k os. údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých os., vznášet námitky proti zpracování os. údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

b) Požadovat, aby CK ATIS omezila zpracování jeho os. údajů, pokud:
 • zákazník popírá přesnost svých os. údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho os. údajů;
 • zpracování jeho os. údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz os. údajů, ale o omezení jejich použití;
 • CK již nepotřebuje jeho os. údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
 • zákazník vznesl námitku proti zpracování svých os. údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování os. údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

c) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

d) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho os. údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je ATIS povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných os. údajů:
 • účel zpracování;
 • kategorie osobních údajů, které zpracovává;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

e) Získat své os. údaje, které ATIS zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud:
 • je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá ATIS osobní údaje zákazníka jinému správci.Kompletní znění prohlášení o zpracování osobních údajů je dostupné na www.atis.cz/ochrana-osobnich-udaju/.