Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

XII. Pojištění

1. V cenách služeb zprostředkovaných ATIS je obsaženo (není-li uvedeno jinak) základní cestovní pojištění společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., v celém znění dostupné na www.atis.cz/informace/pojisteni/.

Rozsah základního pojištění a max. limity pojistného plnění:
 • Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,- Kč.
 • Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,- Kč.
 • Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300,- Kč (mimo hospitalizaci v ČR a států, kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem).
 • Připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000,- Kč.
 • Připojištění zavazadel (limit 5 000,- Kč / jednu věc) 20 000,- Kč.
 • Připojištění stornovacích poplatků 80 % a 100% (dle pojistné události) do maximální výše 20 000,- Kč.

2. Nově je pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků také preventivní karanténa pojištěného, v souvislosti s COVID-19 (příp. jinou pandemií), která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty, a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování nebo vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

3. Pro zahraniční dovolenou doporučujeme si za zvýhodněnou cenu u CK ATIS přikoupit plné pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb (více informací na www.atis.cz/informace/pojisteni/). Zde je uveden rozsah pojištění a pojistné částky. V případě přikoupení pojištění „Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb“ je max. plnění 7 000 000,- Kč.

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
 • náklady na repatriaci pojištěného do výše max. plnění
 • náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše max. plnění
 • náklady na vyslání opatrovníka 140 000,- Kč
 • náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000,- Kč
 • náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 140 000,- Kč
 • náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000,- Kč
 • zachraňovací náklady 2 100 000,- Kč
 • zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000,- Kč
 • náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,- Kč
 • náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,- Kč
 • odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000 Kč
 • pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantény v zahraničí náklady na ubytování až do výše 2 500 Kč na jednu osobu a jeden den, maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu

4. U ATIS lze rovněž přikoupit (k základnímu nebo samostatnému pojištění) připojištění nezbytných nákladů vynaložených na veterinární ošetření zvířete v Evropě mimo ČR (pes/kočka) od 3 měsíců do 10 let věku.

5. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a Rámcovou pojistnou smlouvou, k nahlédnutí u každého prodejce ATIS nebo na www.atis.cz/informace/pojisteni/. Informace o cestovním pojištění UNIQA obdrží pojištěný také s Voucherem.

6. Pojistná ochrana, s výjimkou pojištění stornovacích poplatků, vzniká okamžikem odjezdu na zájezd nebo pobyt z místa trvalého bydliště pojištěného nebo místa, kde se zdržuje, nejdříve však dnem uvedeným ve Voucheru jako počátek zájezdu/pobytu a končí okamžikem příjezdu ze zájezdu/pobytu do místa trvalého bydliště pojištěného nebo do místa, kde se obvykle zdržuje, nejpozději však dnem uvedeným ve Voucheru jako konec zájezdu/pobytu. Pojistná ochrana pojištění stornovacích poplatků vzniká okamžikem zakoupení zájezdu/pobytu a končí ukončením zájezdu/pobytu, nejpozději však dnem stanoveným ve Voucheru jako ukončení zájezdu/pobytu. Pojištění storno poplatků při nedobrovolné ztrátě zaměstnání pojistná ochrana končí ve 24.00 hodin dne uvedeného ve Voucheru jako počátek zájezdu/pobytu.

7. ATIS je oprávněna na základě smluvního plnění a Vašeho zájmu o pojištění předat pojišťovně UNIQA Vaše (i spolucestujících) osobní údaje (adresní a identifikační) a údaje o zdravotním stavu pro plnění pojištění.

8. Pojištěný tímto potvrzuje, že mu byly srozumitelně poskytnuty v předstihu před vznikem pojištění informace o pojistném vztahu, a že měl možnost seznámit se se smluvními podmínkami vztahujícími se k pojištění a že tyto podmínky odpovídají jeho pojistnému zájmu a pojistným potřebám, že byl v předstihu před vznikem pojištění upozorněn na důsledky spojené s tím, že se nestává pojistníkem, že byl v předstihu před vznikem pojištění informován o způsobech vyřizování stížností, včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku, a i mimosoudním řešení sporů.

9. Pojištěný tímto potvrzuje, že se řádně seznámil s podmínkami pojištění, a to zejména s pojistnými částkami a s případnými spoluúčastmi pojištěného, informačním dokumentem o pojištění a pojistnými podmínkami.

10. Pojištěný tímto bere na vědomí a souhlasí s uvedeným cestovním pojištěním pojistitele a potvrzuje, že převzal v listinné nebo v jiné textové podobě (např. z webových stránek CK nebo pojistitele) pojistné podmínky, informační dokument o pojištění a informace o zpracování osobních údajů a souhlasí s nimi.