Cestovní kancelář ATIS a.s.

Smluvní podmínky

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto Smluvní podmínky jsou nedílnou součásti SoZ/SoSCR a jsou platné pro pobyty zakoupené od 1.11.2020. Platnost těchto podmínek může být mezi ATIS a zákazníkem individuálně upravena výlučně písemnou smlouvou.


 1. Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu o Zájezdu/Službě cestovního ruchu, rozsahu služeb, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku katalogu. Zákazník bere na vědomí rovněž „důležité informace“ uvedené v katalogové nabídce pobytů ATIS.


 1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VSP nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto SP vztahují.


 1. Zákazník uzavřením SoZ/SoSCR a těchto Smluvních podmínek rovněž stvrzuje (i jménem spolucestujících):

 • dohodu stran uzavřenou v souladu s ustanovením občanského zákoníku v platném znění o zkrácení promlčecí doby na 2 roky;

 • dohodu stran o omezení výše újmy za narušení dovolené, a to částkou ve výši katalogové ceny Zájezdu/Služby cestovního ruchu;

 • zákazník stvrzuje, že mu před uzavřením SoZ/SoSCR byly CK ATIS zaslány (předány) všechny dokumenty uvedené v bodě IV. Vymezení poskytovaných služeb odstavce 1. SoSCR nebo 2. SoZ, včetně kontaktu na zástupce ATIS.

 • byly mu dále sděleny údaje (pokud se to týká jeho SoZ/SoSCR) o případných pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a o požadovaných zdravotních dokladech. Dále mu byl sdělen kontakt na pořadatele;

 • zákazník stvrzuje že je oprávněn SoZ/SoSCR uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá SoZ/SoSCR ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zák. zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech Zájezdu/Službě cestovního ruchu;

 • není-li v podrobném vymezení Zájezdu/Službě cestovního ruchu nebo v potvrzení o pobytu uvedeno jinak, pobyty CK ATIS nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu a předepsanou dietou;

 • předáním vyplněné SoZ/SoSCR zákazník stvrzuje (elektronicky/písemně), že se seznámil se Smluvními podmínkami ATIS, dostupné také na www.atis.cz/tiskopisy/ a souhlasí s nimi.