Cestovní kancelář ATIS a.s.

krizova-situace

Pobyty v době nouzového stavu (karantény): • Klienty jsme kontaktovali a domluvili se na náhradním řešení.


Pokud uvažujete o zrušení pobytu ATIS, který se má realizovat po termínu nouzového stavu- karantény:

(Nemožnost absolvovat objednaný pobyt z důvodu vyplývajícího vládního nařízení již pominula)


Doporučujeme alternativy v uvedeném pořadí: 1. Bezplatné posunutí pobytu ve vybraném zařízení do, pro Vás, vhodnějšího termínu (pozor na možnost již vyšší sezonní ceny).

 2. Bezplatná výměna za nový pobyt v jiné, pro Vás, bezpečnější lokalitě (destinaci) ve stejném termínu.

 3. Vystavení „DÁRKOVÉHO POUKAZU“ v hodnotě zaplaceného pobytu (nebo zálohy na pobyt). Poukaz je přenosný (dá se darovat). Můžete si u nás následně vybrat jakýkoliv pobyt z nabídky ATIS až do 31.3.2021. V případě, že je pobyt (nebo jeho část) uhrazen zaměstnavatelem, pokud Váš
  zaměstnavatel souhlasit, vystavíme poukaz na Vaše jméno a na dohodnutou částku.

 4. Zrušení pobytu - trváte-li na odstoupení od smlouvy, podléhá zrušení mlouvy stornopoplatkům dle Smluvních podmínek ATIS a.s. CK bude již schopna plnit objednané služby.


POBYTY ATIS JSOU V ZÁKLADU POJIŠTĚNY NA: • Pojistnou událostí je zrušení cesty nebo nečerpání služeb, které byly písemně objednány, potvrzeny organizátorem a řádně zaplaceny, z důvodu: 1. Pojistnou událostí je zrušení cesty nebo nečerpání služeb, které byly písemně objednány, potvrzeny
  organizátorem a řádně zaplaceny, z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a následné nezaměstnanosti pojištěného za podmínky:

  a) nezaměstnanost je stav pojištěného způsobený nedobrovolnou ztrátou zaměstnání za předpokladu, že pojištěný je registrován v České republice na úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce
  o zaměstnání;

  b) na pojistné plnění mají nárok pouze fyzické osoby (zaměstnanci), kteří jsou k datu podpisu
  cestovní smlouvy zaměstnáni v hlavním pracovním poměru nepřetržitě nejméně 6 po sobě jdoucích
  kalendářních měsíců, nejsou ve zkušební lhůtě a zaměstnavatelem jim nebylo oznámeno
  rozvázání pracovního poměru.
 2. Pojistnou událostí je zrušení cesty nebo nečerpání služeb, které byly písemně objednány, potvrzeny organizátorem a řádně zaplaceny, z důvodu:

  a) vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému za
  předpokladu, že tento stav vyžaduje hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí a potvrzení ošetřujícího lékaře, ve kterém je uvedena přesná doba léčení, diagnóza náhlého onemocnění nebo úrazu a pokud je potvrzeno, že zdravotní stav pojištěného vylučuje nastoupení cesty;

  b) úmrtí pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému;

  c) závažného násilného trestného činu proti pojištěnému nebo osobě blízké pojištěnému, pokud
  měl za následek závažnou psychickou újmu;

  d) zdravotních komplikací v důsledku těhotenství pojištěné osoby do 26. týdne těhotenství
  včetně, a to za předpokladu, že vyžaduje hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí
  a potvrzení ošetřujícího lékaře;

  e) podstatné škody přímo na majetku pojištěného vzniklé bezprostředně před nastoupením
  cesty, která byla způsobena živelnou událostí (požár, výbuch, vichřice, povodeň, zemětřesení)
  či trestným činem třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit
  pojištěnou cestu;

  f) zahájení předadopční péče o osvojené dítě;

  g) podání žaloby o rozvod manželství na příslušném soudu před společnou cestou pojištěných
  partnerů, pokud k uvedenému došlo do 60-ti dnů před nástupem na pojištěnou cestu;

  h) doručení neočekávaného soudního předvolání pojištěnému, pokud není rezervovaná cesta
  soudem uznána jako důvod pro odložení předvolání;

  i) nesložení maturitní nebo závěrečné zkoušky (studia trvajícího nejméně 3 roky), pokud k
  uvedenému došlo do 60-ti dnů před nástupem na cestu;

  j) zrušení plánované svatby, pokud byla důvodem rezervované cesty; pojistná ochrana se vztahuje pouze na nevěstu a ženicha;

  k) vážného onemocnění, nebo úrazu psa, kočky, koně ve vlastnictví pojištěného, pokud si to
  vyžaduje přítomnost pojištěného v místě bydliště.

  l) přírodní katastrofy (požár, povodeň, vichřice) v cílovém místě pobytu, které jsou oficiálnímiúřady nejdéle 5 dní před počátkem pojištění označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek.


Zachraňme společně cestovní ruch